Obavještenje o uslovima upisa

  • -

O B A V J E Š T E NJ E
o uslovima upisa u I godinu studija u akademskoj 2017/18.godini
za kandidate koji su položili prijemni ispit

oVDJE PREUZETI; (obavještenje o upisu)